FirmaOfertaKontaktAktualnościReferencjeDodatkowa działalność
Profil Firmy
Nasza Misja
Władze Spółki
Lokalizacja
Władze Spółki
Walne Zgromadzenie

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje m.in. decyzje w następujących sprawach: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podział zysku lub sposób pokrycia strat, udzielanie władzom Spółki absolutorium, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Statut reguluje również tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, sposób głosowań oraz tryb wyboru i odwoływania organów Spółki.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy m.in.: badanie sprawozdań finansowych, składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań z czynności badania sprawozdań finansowych, zatwierdzanie planów działalności Spółki, kontrola wykonania decyzji Walnego Zgromadzenia o raz uchwał Rady Nadzorczej, opiniowanie planów inwestycyjnych.

Aktualny skład Rady nadzorczej przedstawia się następująco:

  • Jan Lesiak — Prezes Rady Nadzorczej
  • Andrzej Bański — Wiceprezes i Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Waldemar Pawłowski — Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Zarząd z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla pozostałych władz Spółki, samodzielnie wykonuje swoje uprawnienia w zakresie zarządzania majątkiem i interesami Spółki oraz reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich.

Aktualnie w Spółce działa Zarząd jednoosobowy.

Prezesem Zarządu jest Sławomir Pataj.


 

Firma|Oferta|Kontakt|Aktualności|Referencje|Dodatkowa działalność